Werkvelden

1. BREED KIJKEN EN WERKEN

Diakenen zijn in de protestantse kerk bij uitstek de vrijwilligers die ‘de samenleving’ als werkterrein hebben. Hun taak is bijvoorbeeld om mensen die in problemen raken bij te staan, te bevorderen dat sociaal isolement van ouderen en zieken voorkomen wordt, mede kerkleden te stimuleren om zich in te zetten bij de organisatie en uitvoering van (samenleving-sgerichte) activiteiten en bezoekwerk, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeenschap. Daarnaast zijn er allerlei andere vrijwilligers op diverse terreinen actief in de samenleving. Er is in 2010 naar gestreefd juist de mensen die minder gemakkelijk meedoen, te stimuleren en uit te nodigen om naar activiteiten te komen en om actief te worden.

 


2. SCHAT AAN VRIJWILLIGERS

 


Zoals hiervoor al vermeld is bereikten we in 2009 veel mensen die al vrijwilliger waren en die op hun beurt ook weer (samen)werken met andere vrijwilligers. Wij activeerden mensen in de contacten met Stichting Hulp in Praktijk (HiP), Stichting Present en via de Michacursus. 

3. MANTELZORG, ZORG EN SENIOREN

Het jaar 2009 was voor ons een jaar om voor de komende 3 jaar een start te maken met verschillende activiteiten op dit terrein.