Wat, hoe en waarom

 

Wat is maatschappelijk activeringswerk (MA)?


Stichting ProMO nodigt mensen uit, daagt ze zonodig uit, zich op basis van hun levensbeschouwing actief bezig te houden met maatschappelijke vraagstukken en zich in te zetten voor mensen die maatschappelijk in de knel (dreigen te) komen;

Zij neemt regelmatig het voortouw bij het organiseren van activiteiten of het starten van projecten op nieuwe actuele thema's en ondersteunt vervolgens individuen en groepen die deze draad mee willen oppakken.
 

Wat kenmerkt het maatschappelijk activeringswerk?

Het MA-werk heeft een breed maatschappelijk draagvlak. Het heeft directe toegang tot de verschillende levensbeschouwelijke groeperingen en de netwerken die daarmee verbonden zijn. Ze is daar bekend en kan een rol van betekenis spelen:
 

 • De levensbeschouwelijke identiteit van een MA-organisatie is voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van haar werk. Haar identiteit is functioneel, het verschaft haar de toegang tot het levensbeschouwelijk netwerk; 
   
 • Dit stelt haar in staat vrijwilligers en belangstellenden te werven voor uiteenlopende activiteiten;

Hoe komen de initiatieven tot stand?

Voor de MA-organisaties is het eigen initiatief van burgers zowel oogmerk als uitgangspunt. Activiteiten worden door haar ondersteund, niet overgenomen;  

 • Het doel is dat burgers zich mede verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van de samenleving, die zichtbaar wordt in toenemende verantwoordelijkheid voor elkaar (d.i. de gedachte achter civil society) ;
 • Het MA-werk beschikt op grond van haar ervaring en dankzij haar fijnvertakte netwerk over veel kennis van maatschappelijke problemen en hun achtergronden. Ze weet waar mensen maatschappelijk in de knel komen, het slachtoffer dreigen te worden van beleid;
 • Waar nodig en mogelijk werken de MA-organisaties onderling samen op bestuurlijk en uitvoerend vlak.
Met en door vrijwilligersorganisaties

De MA-organisaties richten zich op bestuurders en kaderleden van vrijwilligersorganisaties als parochies, kerkelijke gemeenten, afdelingen van humanistische organisaties, van vrouwen- en ouderenorganisaties, zelforganisaties, politieke partijen;

In het kader van verschillende onderwerpen richt zij zich ook op medewerkers van diverse instellingen en werkt zij daar mee samen 
 

Op wie richt het maatschappelijk activeringswerk zich?

Het MA-werk ondersteunt rechtstreeks groepen vrijwilligers en via hen de deelnemers aan hun activiteiten of de afnemers van hun diensten.

Het gaat daarbij om activiteiten op maatschappelijke onderwerpen als: 
 

 • diaconaal bijdragen advies
 • diaconale ondersteuning
 • innovatie
 • lotgenotengroepen
 • ouderen
 • interculturele contacten en pluriforme samenleving
 • landbouwproblematiek
 • armoede en uitsluiting 
 • vrijwillige hulpverlening
 • mantelzorg
 • presentie
 • rouwverwerking
 • jeugdwelzijn
 • isolement
 • zingeving en gezondheidszorg
 • sociaal vitaal platteland
 • huiselijk geweld
 • vluchtelingen
 • oorlog en vrede
   
Wie krijgen specifieke aandacht?

Het MA-werk bereikt direct of indirect groepen mensen: 
 • Met sociaal-economische problemen:
   
mannen en vrouwen zonder betaald werk, met een minimuminkomen, uit andere culturen (migranten, vluchtelingen), in de landbouw, jongeren met meervoudige problemen en vroegtijdige schoolverlaters;
 • Met sociaal-psychologische problemen:
   
gescheidenen, weduwen/weduwnaars, alleenwonenden, ouderen, nabestaanden van zelfdoding, familieleden van psychisch zieken, familieleden van mensen met aids, ex-bewoners van crisisopvangcentra, mensen die dreigen te vereenzamen;
 • Met specifieke belangen:
thuisverzorgers (of mantelzorgers), woonprojecten t.b.v. ouderen, uitgeprocedeerde asielzoekers, dak- en thuislozen, kinderen die vanwege huiselijke omstandigheden nooit op vakantie kunnen, jonge ouders met opvoedingsvragen.

Hoe ziet het maatschappelijk activeringswerk eruit?

Het MA-werk:

 • initieert en stimuleert tot medeverantwoordelijkheid voor de samenleving en voor elkaar; 
 • organiseert draagvlak voor (preventieve) maatregelen om isolement van mensen te helpen voorkomen;
 • ondersteunt en adviseert werkgroepen;
 • organiseert manifestaties, lezingenseries of verzorgt incidentele inleidingen;
 • geeft informatie of helpt bij het vinden van de juiste deskundigen;
 • schrijft publicaties en verspreidt informatie van derden;
 • organiseert en/of begeleidt cursussen (deskundigheidsbevordering). 
   
Het MA-werk appelleert aan persoonlijke betrokkenheid

In het rapport van het SCP wordt sociale cohesie in haar algemene betekenis opgevat als

○de mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving○.

Het MA-werk draagt bij aan sociale cohesie door de inzet van burgers te mobiliseren en te begeleiden tot inzet voor kwetsbare medeburgers.