Organisatie

ProMO staat voor Protestants Maatschappelijke Activeringswerk in Overijssel

ProMO is een zelfstandige stichting met de doelstelling betere maatschappelijk condities te realiseren voor mensen die in kwetsbare situaties zijn gekomen of dreigen te komen. Zij doet dit als z.g. 2e lijnsorganisatie door plaatselijke kerkelijke gemeenten 
- te stimuleren
- te adviseren
- te ondersteunen.

Voor wie? Voor degenen die beperkingen ondervinden bij het zelfstandig maatschappelijk functioneren en/of die in een negatieve spiraal, zonder werk, zonder inkomen, zonder relaties of anderszins in een isolement  terecht zijn gekomen.

ProMO biedt hulp bij de keuze van aandachtsvelden in de eigen kerkelijke gemeente:
- methodisch met visie-ontwikkeling
- via informatieverstrekking
- met deskundigheidsbevordering
- door een vraagbaak te zijn
- met publicaties
- de weg te wijzen naar hulp- en zorginstanties

ProMO richt zich in Overijssel op kerkelijke vrijwilligers in 144 kerkelijke verbanden

Uitgangspunt van het maatschappelijk activeringswerk in protestants christelijke kring is de overtuiging dat voor een goed functionerende en democratische samenleving (groepen) actieve burgers nodig zijn. Wil beleid (bijvoorbeeld van de overheid) voldoende verworteling in de samenleving krijgen, dan is het nodig dat er een (inter)actieve relatie bestaat tussen de beleidsmakers en de mensen die met dat beleid te maken krijgen. Het concept van de ′civiele samenleving′ duidt op deze relatie tussen beleidsmakers en maatschappelijke organisaties in de samenleving. Kerken willen in dat kader een actieve rol spelen. Er wordt door hen dan ook deelgenomen aan debatten over maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld inzake medisch/ethische vraagstukken, het vluchtelingenbeleid, de armoede, duurzame ontwikkeling en de toekomst van de pluriforme/multiculturele samenleving). En er wordt ook daadwerkelijk gehandeld als het welzijn van mensen in de knel komt of dreigt te komen. De rol van kerken in het maatschappelijk debat is in samenhang met de secularisatie in de loop van de jaren veranderd - minder nadrukkelijk en vanzelfsprekend dan in het verleden - maar nog steeds actueel.

Klik hier voor informatie over de Protestantse Kerk Nederland